15/06/2018

Βέλτιστη διαχείριση στρατηγικών αποθεμάτων ασφαλείας (Σερβία)

Η ASPROFOS Engineering σε συνεργασία με τη VIS και τη Ramboll  θα συμμετέχει στο έργο "EuropeAid (15SER01/01/13) Technical Assistance", για την υποστήριξη  της Δημοκρατίας της Σερβίας στη συμμόρφωσή της με το "EU Acquis" όσον αφορά την εγκατάσταση και βέλτιστη διαχείριση ενός συστήματος στρατηγικών αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαίου και προϊόντων (Οδηγία 2009/119/EC).

Η σύμπραξη μεταξύ Ramboll, ASPROFOS και VIS θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ορυκτών Πόρων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας και συγκεκριμένα του Διαχειριστή Αποθεμάτων Ασφαλείας για τη βέλτιστη διαχείριση των υποχρεωτικών αποθεμάτων πετρελαίου και προϊόντων.

Η ASPROFOS Engineering θα προετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό που απαιτείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αποθεμάτων ασφαλείας από απόσταση.

Η διάρκεια του έργου θα είναι περίπου 18 μήνες.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies