Η Τεχνογνωσία μας στη Διαχείριση Έργων.

Η διαχείριση και η επίβλεψη έργων έχει ως κύριο στόχο την παράδοσή τους εντός του χρονοδιαγράμματος και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Διαχείριση έργου

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει τέτοια δομή, ώστε να μπορεί να παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα, τα οποία εκτελούνται ταυτόχρονα. Ωστόσο, η δομή αυτή είναι ευέλικτη σε βαθμό που να μπορεί εύκολα η εταιρεία να διαχειριστεί και μικρά έργα. Η απτή απόδειξη είναι η συνεχής υποστήριξη που παρέχει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ στους διυλιστηριακούς της πελάτες μέσω συγκεκριμένων συμβάσεων (call-off service agreements), που έχει υπογράψει με τους κύριους πελάτες της.

Οι επιδόσεις της ΑΣΠΡΟΦΟΣ μέχρι τώρα, μαρτυρούν την ικανότητά της να παραδίδει εγκαίρως έργα στους πελάτες  της, αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα που επιζητούν τεχνογνωσία, ικανότητες, εργαλεία και τεχνικές, τόσο στον προγραμματισμό και τον έλεγχο όσο και στην εκτέλεση ενός έργου.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Διαχείριση Έργου/ων (Project Management)

Διαχείριση Έργου/ων (Project Management)

Διαχείριση Προγραμμάτων (Program Management)

Διαχείριση Προγραμμάτων (Program Management)

Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου

Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου

Προετοιμασία Αναφοράς Έργου

Προετοιμασία Αναφοράς Έργου

Εκτίμηση Κόστους

Εκτίμηση Κόστους

Έλεγχος Κόστους

Έλεγχος Κόστους

Σχεδιασμός Έργου και Συντονισμός (Πολλαπλών Ειδικοτήτων)

Σχεδιασμός Έργου και Συντονισμός (Πολλαπλών Ειδικοτήτων)

Υπηρεσίες Προμηθειών

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει υπηρεσίες προμηθειών και τεχνική υποστήριξη, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες προμήθειας περιλαμβάνουν την προετοιμασία και αποστολή των επιστολών αίτησης προσφορών, με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, για νέο εξοπλισμό, υλικά και εργασίες υπεργολάβησης. Οι επιστολές αποστέλλονται στον τελικό πίνακα προμηθευτών που έχει ήδη εγκρίνει ο πελάτης. Κατά την περίοδο της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει διευκρινίσεις στους ενδιαφερομένους, παρακολουθεί την πορεία του διαγωνισμού και προετοιμάζει και εκδίδει τις μηνιαίες Αναφορές Προόδου προς ενημέρωση του πελάτη.

Μετά την κατακύρωση της παραγγελίας, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την Εντολή Αγοράς καθώς και την Επιστολή Ανάθεσης. Εάν απαιτούνται επιπλέον αλλαγές ή/και τροποποιήσεις επί της παραγγελίας, τότε    προετοιμάζεται και εκδίδεται επίσημη Εντολή Αλλαγών.

Όλα τα παραπάνω, περιγράφουν ένα πλήρες «πακέτο» παροχής υπηρεσιών προμηθειών από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Εκτίμηση Προϋπολογισμού

Εκτίμηση Προϋπολογισμού

Συντονισμός Προμηθειών

Συντονισμός Προμηθειών

Κατάλογος Προμηθευτών, Προετοιμασία Τευχών Διαγωνισμού

Κατάλογος Προμηθευτών, Προετοιμασία Τευχών Διαγωνισμού

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση

Υποστήριξη στη Διαπραγμάτευση

Υποστήριξη στη Διαπραγμάτευση

Προετοιμασία Εντολών Εργασίας και Εντολών Αγοράς

Προετοιμασία Εντολών Εργασίας και Εντολών Αγοράς

Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Διαχείρισης Επιθεώρησης από Τρίτους

Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Διαχείρισης Επιθεώρησης από Τρίτους

Επιθεώρηση

Επιθεώρηση

Παρακολούθηση Προμηθειών

Παρακολούθηση Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Η μακρόχρονη εμπειρία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής εγγυάται ποιότητα και  έγκαιρη ολοκλήρωση.

Η ομάδα επίβλεψης κατασκευής προωθεί την έγκαιρη πληροφόρηση, ενθαρρύνει πελάτες, κατασκευαστές και όλους τους εμπλεκομένους φορείς να δίνουν έγκαιρα τη γνώμη τους ή/και να προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες, επισημαίνει κρίσιμες αποφάσεις ορόσημα για το έργο, προωθεί την ομαλή πορεία του και υποστηρίζει τους πελάτες της να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο σύστημα αντιμετώπισης κινδύνων και Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης κατασκευής που παρέχει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους πελάτες της.

Management Executives

Κατάλογος Υπηρεσιών

Επίβλεψη Ανέγερσης

Επίβλεψη Ανέγερσης

Διαχείριση Κατασκευής

Διαχείριση Κατασκευής

Υπηρεσίες Συμβούλου Ανέγερσης

Υπηρεσίες Συμβούλου Ανέγερσης

Έλεγχος Κόστους και Έγκριση Τιμολογίου

Έλεγχος Κόστους και Έγκριση Τιμολογίου

Διαχείριση Απαιτήσεων Εργολάβου

Διαχείριση Απαιτήσεων Εργολάβου

Προετοιμασία Σχεδίων

Προετοιμασία Σχεδίων "ως κατασκευάσθει"

Σχεδιασμός και Αναφορές

Σχεδιασμός και Αναφορές

Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία

Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία

Διαχείριση Επιθεώρησης από Τρίτους

Διαχείριση Επιθεώρησης από Τρίτους

Έργα

Τα έργα μας, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη στους τομείς του Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτροπαραγωγής και της Βιομηχανίας & των Υποδομών

Η Εμπειρία μας
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies