Εκτενής Εμπειρία στις Μελέτες.

Ολοκληρωμένες μελέτες επικεντρωμένες στις ανάγκες των πελατών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον.

Μελέτες Διεργασιών

Η προσέγγιση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει σταδιακό καθορισμό ενός έργου με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών σεναρίων και τον πληρέστερο καθορισμό του αντικειμένου του έργου. Η επιλογή των κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών είναι το αντικείμενο της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Η προσομοίωση, η εξέταση διαφόρων τεχνολογιών και οι μελέτες σκοπιμότητας είναι μερικά από τα «εργαλεία» για να γίνει η κατάλληλη επιλογή λαμβάνοντας υπόψη συνάμα οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η Τεχνική Υποστήριξη που παρέχει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διασφαλίζει την ομαλή πρόοδο και την επίλυση προβλημάτων.

Η φάση βασικού σχεδιασμού σε προχωρημένο στάδιο (FEED) είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον έλεγχο του κόστους, τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και την επιβεβαίωση της στρατηγικής υλοποίησης του έργου. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ με την τεχνογνωσία της μπορεί να επιτύχει την ελαχιστοποίηση των χρονικών καθυστερήσεων, τη μείωση των κινδύνων κατά την υλοποίηση και την μείωση του κόστους.

Τέλος, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, στο στάδιο της εκπόνησης μελέτης διεργασιών, εξετάζει την τεχνολογική λύση εκτιμά την απόδοση και την παραγωγή μίας μονάδας. Επίσης, εκτιμά τις προδιαγραφές των υλικών, τα ισοζύγια θερμότητας και εισροών και εκροών, τα διαγράμματα ροής διεργασιών και οργάνων, τους καταλόγους γραμμών και άλλα.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Αρχικός Σχεδιασμός/ Βάση Σχεδιασμού

Αρχικός Σχεδιασμός/ Βάση Σχεδιασμού

Προμελέτη/Μελέτη Σκοπιμότητας

Προμελέτη/Μελέτη Σκοπιμότητας

Βασικός Σχεδιασμός

Βασικός Σχεδιασμός

Βασικός Σχεδιασμός σε Προχωρημένο Στάδιο (FEED)

Βασικός Σχεδιασμός σε Προχωρημένο Στάδιο (FEED)

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Βελτιστοποίηση Λειτουργίας και Ενεργειακής Απόδοσης

Βελτιστοποίηση Λειτουργίας και Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτες Επιλογής Τεχνολογίας

Μελέτες Επιλογής Τεχνολογίας

Εγχειρίδια Λειτουργίας

Εγχειρίδια Λειτουργίας

Δοκιμαστική Λειτουργία

Δοκιμαστική Λειτουργία

Δυναμική Προσομοίωση

Δυναμική Προσομοίωση

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Λεπτομερής Σχεδιασμός σημαίνει πλήρης ορισμός κάθε πτυχής ενός έργου, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του.

Οι μηχανικοί της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι έμπειροι στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσής τους και ικανοί να παρέχουν κορυφαίες υπηρεσίες σχεδιασμού χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.

Οι μηχανικοί μας, από τα επιμέρους τμήματα της εταρείας, συνεργάζονται καθημερινά ως ομάδα για να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις για την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προσφέρει όλο των εύρος των επιμέρους ειδικοτήτων που απαιτούνται σε ένα τεχνικό έργο κάτω από την ίδια στέγη.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Μηχανολογικές Μελέτες (σταθερός και περιστροφικός μηχανολογικός εξοπλισμός)

Μηχανολογικές Μελέτες (σταθερός και περιστροφικός μηχανολογικός εξοπλισμός)

Επιλογή Υλικών και Εξοπλισμού

Επιλογή Υλικών και Εξοπλισμού

Συστήματα Οργάνων & Αυτοματισμών

Συστήματα Οργάνων & Αυτοματισμών

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτεκτονικά

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτεκτονικά

Γεωλογικές Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Τοπογραφικές Μελέτες

Τοπογραφικές Μελέτες

Μελέτη Σωληνώσεων και Ανάλυση Τάσεων

Μελέτη Σωληνώσεων και Ανάλυση Τάσεων

Προδιαγραφή και Προμέτρηση Σωληνώσεων (βάνες και εξαρτήματα)

Προδιαγραφή και Προμέτρηση Σωληνώσεων (βάνες και εξαρτήματα)

Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών

Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών

Μελέτες Ασφαλείας

Με στόχο την ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης για εύρεση λύσεων στον τομέα της ασφάλειας, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει μια ομάδα έμπειρων μηχανικών ασφαλείας, με αντικείμενο την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων ασφαλείας που αφορούν:

  • στο SEVESO,
  • στην πυροπροστασία και στην πρόληψη,
  • στη διαχείριση κινδύνου,
  • στα σχέδια έκτακτης ανάγκης μέσω ενημερωμένων, καινοτόμων, και οικονομικών λύσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του έργου από το πρώτο στάδιο της φάσης σχεδιασμού, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες μελέτες ασφαλείας, ειδικά σε διυλιστήρια που έχουν υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας και επικινδυνότητας. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες πυροπροστασίας και προσφέρει μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Μελέτες SEVESO II, HAZOP κλπ

Μελέτες SEVESO II, HAZOP κλπ

Έγγραφα Προστασίας από Εκρήξεις (EPDs) και Σχέδια (ATEX)

Έγγραφα Προστασίας από Εκρήξεις (EPDs) και Σχέδια (ATEX)

Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Προετοιμασία Συστήματος και Τεκμηρίωσης για την Υγιεινή και Ασφάλεια

Προετοιμασία Συστήματος και Τεκμηρίωσης για την Υγιεινή και Ασφάλεια

Μελέτες Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Μελέτες Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Μελέτες Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας

Μελέτες Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας

Μελέτες Ασφαλείας Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Μελέτες Ασφαλείας Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου

Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου

Μελέτες Ασφαλείας και Εκτίμησης Κινδύνου (συμπ. πληθυσμιακής πυκνότητας, υπολογισμού QRA)

Μελέτες Ασφαλείας και Εκτίμησης Κινδύνου (συμπ. πληθυσμιακής πυκνότητας, υπολογισμού QRA)

Έργα

Τα έργα μας, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη στους τομείς του Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτροπαραγωγής και της Βιομηχανίας & των Υποδομών

Η Εμπειρία μας
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies