Υπερήφανοι για τα έργα και τους ανθρώπους μας.

H ηγεσία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ θέτει τη συνεχή και στοχευμένη διάθεση πόρων και χρόνου στις νέες τεχνολογίες ως βασικό πυλώνα ανάπτυξής της.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης ακολουθεί το σύνολο των κανόνων που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες για τη ρύθμιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε σχέση με τους μετόχους της.

Η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος της εταιρείας έχει ως σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων, την καθιέρωση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης και την αποτίμηση των εταιρικών κινδύνων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων της.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υπηρετεί τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας ως στόχο την αύξηση της αξίας της και την προστασία των έννομων συμφερόντων του συνόλου των μετόχων, καθώς και όσων συνδέονται με αυτή.

Η εταιρεία, όντας θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα διαφάνειας σχετικά με την οργάνωση των δομών της, τη διοίκησή της, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία ακολουθεί τα όσα ορίζονται από το ισχύον θεσμικό περιβάλλον και ειδικότερα από το Νόμο 2190/20 περί ανώνυμων εταιρειών όπως ισχύει σήμερα και του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κάθε απόφασή της εναρμονίζεται πλήρως με το Καταστατικό Λειτουργίας της, καθώς και με τις αρχές που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της HELLENiQ ENERGY.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΣΠΡΟΦΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων:

 • φέρει την ευθύνη της διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησης της εταιρείας,
 • αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού (με εξαίρεση θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης),
 • αποφασίζει για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού
 • αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Πηνελόπη Παγώνη

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κυρία Πηνελόπη Παγώνη. Η κυρία Παγώνη έχει πολυετή θητεία στη HELLENiQ ENERGY σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ασφάλειας. Είχε ενεργό συμμετοχή στην αδειοδότηση και την υλοποίηση όλων των μεγάλων έργων εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων και των εξαγορών του Ομίλου καθώς και στην διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής του ομίλου σε δράσεις σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του κλιματικού ρίσκου.

Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της HELLENiQ ENERGY ενώ εκπροσώπησε τον Όμιλο ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για το Περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Πετρελαιοβιομηχανίας (CONCAWE) από το 2005 έως το 2021, ως μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, από το 2009 και ως αντιπρόεδρος από το 2018 έως 06/2022, καθώς και μέλος σε πολλές επιτροπές του ΣΕΒ και στην ομάδα υποστήριξης του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2009 έως 2021.

Διονύσης Μπελεκούκιας

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι ο κύριος Διονύσης Μπελεκούκιας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 23 Ιανουαρίου 2021. Είναι χημικός μηχανικός του Πολυτεχνείου Πάτρας και έχει διατελέσει σε πολλές θέσεις ευθύνης στην ιεραρχία του Διυλιστηρίου του Ασπροπύργου, φτάνοντας μέχρι τη θέση του Διευθυντή Διυλιστηρίου.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας και προΐσταται του προσωπικού της. Επιπλέον εκπροσωπεί την εταιρεία (εξωδίκως και δικαστικώς), ενεργεί εντός του πλαισίου των καθηκόντων που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του.

Οργανόγραμμα

Management Executives

Πρακτικά Δ.Σ.

Στην παρούσα σελίδα περιλαμβάνονται πρακτικά από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4712/01ΝΤ/Β/86/654   ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121575699000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΑ: 77114)

Κώδικες - Κανονισμοί

Καταστατικό

Στο καταστατικό καθορίζεται ο σκοπός της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, το μετοχικό της κεφάλαιο, η σύνθεση και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οι εταιρικές χρήσεις και γενικότερα οι κανονισμοί και ο τρόπος λειτουργία της εταιρείας.

Το καταστατικό της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι διαθέσιμο μετά από επικοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Κανονισμοί

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ για να διασφαλίσει την ομαλή της λειτουργία, διαθέτει:

 • Κανονισμό Επενδύσεων και
 • Κανονισμό Προμηθειών

Ενώ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για τα κάτωθι:

 • Εξέλιξη Τεχνικού Προσωπικού
 • Εκπαίδευση
 • Χορήγηση Δανείων
 • Υπηρεσιακές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και
 • Εκπατρισμού στο Κουβέιτ.

Τέλος, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων του Κανονισμού Λειτουργίας, στο οποίο αναμένεται να ενσωματωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες.

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας που ακολουθεί η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, έχει ως σκοπό να συνοψίσει τις αρχές που διέπουν την εσωτερική λειτουργία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας προς επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που εκάστοτε τίθενται για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την πρόοδό της. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Κώδικας Δεοντολογίας διέπει όλες τις Συμμετοχές της Εταιρείας.

Περισσότερα

 

Εσωτερικός Έλεγχος

Κυρίαρχο ρόλο στην ορθή άσκηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης διαδραματίζει ο Εσωτερικός Έλεγχος της εταιρείας ο οποίος ασκείται απευθείας από την HELLENiQ ENERGY και ειδικότερα από την αρμόδια Διεύθυνση που αναφέρεται άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Περισσότερα

 

Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης είναι να προγραμματίζει, να συντονίζει και να εφαρμόζει τη βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου στα συστήματα και στις διαδικασίες της εταιρείας και των θυγατρικών της, μέσω της διεξαγωγής τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στη Διοίκηση, με σκοπό την αξιοποίησή τους για την εξασφάλιση της σύννομης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Εταιρείας.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies