Εμπειρία στον Τομέα Διύλισης Πετρελαίου.

Η παροχή μελετητικών υπηρεσιών στον Τομέα Πετρελαίου αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

Η παροχή μελετητικών υπηρεσιών στον Τομέα Πετρελαίου αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.
Ειδικότερα, με το δυναμικό της υποστηρίζει το σχεδιασμό νέων μονάδων, επεκτάσεων, βελτιώσεων ή/και αναβαθμίσεων διυλιστηριακών εγκαταστάσεων καθώς και την οργάνωση και υλοποίηση περίπλοκων συντηρήσεων.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  υποστηρίζει, επίσης, το σχεδιασμό συστημάτων βοηθητικών παροχών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, αγωγών μεταφοράς πετρελειοειδών και βασικού εξοπλισμού. Η συμμετοχή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ καλύπτει όλες τις φάσεις ενός έργου, από την αρχική φάση της μελέτης σκοπιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διυλιστήρια

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ξεχωρίζει στην Ελληνική διυλιστηρική αγορά λόγω της εμπειρίας και της δυνατότητας εκτέλεσης έργων. Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στο σχεδιασμό νέων διυλιστηριακών μονάδων μη καταχωρημένης τεχνολογίας διεργασιών διυλιστηρίου όπως ατμοσφαιρικής απόσταξης , απόσταξης σε κενό και ελαφρών κλασμάτων υδρογονοκατεργασίας νάφθας , κατεργασίας όξινων αερίων με διαλύματα αμίνης και απογύμνωσης όξινου νερού. Επίσης προετοιμάζει τον λεπτομερή σχεδιασμό νέων μονάδων καταχωρημένης τεχνολογίας (μέτριας και υψηλής πολυπλοκότητας) όπως ιξωδόλυσης , ισομερισμού και θερμικής πυρόλυσης ασφάλτου σε ρευστοστερεά κλίνη διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία του.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υλοποιεί έργα επεκτάσεων και αναβαθμίσεων διαφόρων μεγεθών, από προσθήκη μίας μονάδας έως τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην επίβλεψη κατασκευής αποθηκευτικών χώρων και τερματικών σταθμών διαφόρων προϊόντων πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευτικών χώρων αργού πετρελαίου, διυλιστηριακών προϊόντων και πετροχημικών. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό σταθμών φόρτωσης / εκφόρτωσης προϊόντων πετρελαίου φορτηγών, καθώς και πλοίων, παρέχοντας τους αυτοματισμούς που εγγυόνται την ασφάλεια και την αξιοπιστία που απαιτούνται.

Η ολιστική προσέγγιση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ κατά την εκτέλεση έργων, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, της δίνει τη δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας και άμεσης ανταπόκρισης στην επίλυση τυχόν προβλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου.   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Αγωγοί πετρελαιοειδών

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα σε έργα αγωγών πετρελαιοειδών και διακίνησης προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος. Στα έργα αυτά παρέχει σειρά μελετητικών υπηρεσιών, όπως της επιλογής χάραξης, της λήψης άδειας διέλευσης και του βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού αγωγών, σταθμών συμπίεσης και μετρητικών, σταθμών βαλβιδοστασίων και ξεστροπαγίδων. Επίσης, στον εν λόγω τομέα οι παρεχόμενες υπηρεσίες της επεκτείνονται και στη διαχείριση, αλλά και στην επίβλεψη της εκάστοτε κατασκευής.

Υπηρεσίες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται. Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση μελετών, η διαχείριση έργων, η κάλυψη όλων των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδότησης έργων, και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ασκεί ρόλο τεχνικού συμβούλου σε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων ζητημάτων, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας.

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies