Διασφαλίζουμε την Επιτυχή Εκτέλεση του Έργου.

Οι ειδικότητες των επιμέρους μελετητικών τμημάτων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ διασφαλίζουν την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει στον τομέα βιομηχανίας και υποδομών, παρέχοντας στοχευμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Βιομηχανία & Υποδομές

Οι ειδικότητες των επιμέρους μελετητικών τμημάτων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ διασφαλίζουν την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει στον τομέα βιομηχανίας και υποδομών, παρέχοντας στοχευμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Την τελευταία δεκαετία συμμετείχε σε αρκετά έργα του συγκεκριμένου τομέα, όπως στο σχεδιασμό και σε κάποιες περιπτώσεις στην κατασκευή πρατηρίων καυσίμων, στη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής του Τραμ της Αττικής, καθώς και στην εκπόνηση τεχνικών μελετών για διάφορες  βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Σταθμοί Ανεφοδιασμού Καυσίμων

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής πώλησης καυσίμων μέσω θυγατρικών της. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ως μέλος της HELLENiQ ENERGY και στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε αυτόν, προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες στους σταθμούς καυσίμων. Ειδικότερα, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

  • την προσαρμογή των σταθμών στην εκάστοτε νομοθεσία,
  • την εφαρμογή προδιαγραφών εξοπλισμού,
  • τον έλεγχο πιστοποιητικών,
  • την κατάρτιση μελετών κυκλοφοριακών συνδέσεων, όπως και μελετών και διαγραμμάτων ΑΤΕΧ,
  • τον έλεγχο βιωσιμότητας πρατηρίων,
  • την εφαρμογή πολεοδομικών τακτοποιήσεων,
  • τη χρήση τοπογραφικών αποτυπώσεων κ.α.

Παράλληλα, αναλαμβάνει έργα μελέτης, προμήθειας και κατασκευής Σταθμών Εξυπηρέτησης  Αυτοκινητιστών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Βιομηχανία

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ασφαλείας για βιομηχανικές μονάδες, στην επιλογή τεχνολογίας για αντικατάσταση ή/και επέκταση μονάδων παραγωγής και στην τεχνική υποστήριξη, με σκοπό την ολοκλήρωση της απαιτούμενης αδειοδοτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών πολιτικού μηχανικού. Επίσης, η εταιρεία καταρτίζει μελέτες εφαρμογής για την επίλυση  κατασκευαστικών προβλημάτων, , ενώ έχει τη δυνατότητα επίβλεψης κατασκευής κατά την ανέγερσή της, διασφαλίζοντας λειτουργικότητα, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Υποδομές

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών, παρέχοντας υπηρεσίες λεπτομερούς σχεδιασμού , όπως και υπηρεσίες διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευής μεγάλων έργων. Ειδικότερα το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για κατασκευές που αφορούν σε γέφυρες, λιμάνια, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ, καθώς και στη διαχείριση σύνθετων-τεχνικών έργων. Τέλος, υλοποιεί μελέτες που αφορούν σε αεροδρόμια και ειδικότερα σε συστήματα τροφοδοσίας με αεροπορικά καύσιμα, καθώς και στην αποθήκευση αυτών.

Υπηρεσίες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται. Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση μελετών, η διαχείριση έργων, η κάλυψη όλων των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδότησης έργων, και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ασκεί ρόλο τεχνικού συμβούλου σε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων ζητημάτων, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας.

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies