Τεχνογνωσία.
Υγεία - Ασφάλεια - Περιβάλλον.
Συνέργειες.

Έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της επιχειρηματικής της απόδοσης, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ακολουθεί κανόνες και αρχές που έχουν ενσωματωμένες πολιτικές διαχειριστικής επάρκειας και ασφάλειας, διεθνών προδιαγραφών, για όλο το φάσμα των λειτουργιών της.

Τρίπτυχο Αριστείας

Οι άνθρωποι της ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτουν το βέλτιστο συνδυασμό γνώσης και εμπειρίας κι αυτό τους επιτρέπει να παρέχουν εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις στους πελάτες της. Εφαρμόζοντας το σύστημα οργάνωσης  πίνακα διπλής εισόδου (matrix), η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μπορεί να συγκεντρώσει τεχνογνωσία από τα διάφορα επιμέρους τεχνικά τμήματα για τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης ομάδας έργου που ανταποκρίνεται στους στόχους και τις προσδοκίες του πελάτη. 

Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας προσεκτικά την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών της και των ειδικών με νεότερους μηχανικούς δύναται να παρέχει  τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές λύσεις με χαμηλότερο κόστος.

Σύστημα Διαχείρισης

Τεχνογνωσία

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Το προσωπικό λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα, προϊόντα και εφαρμογές, ενώ παράλληλα εκπαιδεύεται με στόχο την επαγγελματική εξέλιξή του στη βελτίωση των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών του δεξιοτήτων προκειμένου να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρείας.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ στελεχώνεται σήμερα με άνω των 200 ικανών και έμπειρων εργαζομένων, έτοιμων να παρέχουν ένα πλήρες εύρος εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών.

Σύστημα Διαχείρισης

Υγεία-Ασφάλεια-Περιβάλλον

Τηρώντας πιστά τα ισχύοντα βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας, καθώς και τα όσα προβλέπουν οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως κι οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ εφαρμόζει, στους χώρους εργασίας, όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ληφθεί κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο ώστε:

  • να αποφεύγονται εργατικά ατυχήματα
  • να προλαμβάνονται πιθανές επαγγελματικές ασθένειες
  • να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων
  • να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις
  • να προλαμβάνονται γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος

Η διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ επιμένει ιδιαίτερα, εφιστώντας την προσοχή όλων των εργαζομένων, ώστε να μην υπάρχουν εκπτώσεις στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Ταυτόχρονα, μεριμνά συστηματικά για την καταλληλόλητα των εγκαταστάσεών της, καθώς και την εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας ή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες κινδύνου για το προσωπικό.

Επιδιώκοντας την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παραμένει σε διαρκή διαβούλευση με το προσωπικό της, ζητώντας την καθημερινή και ουσιαστική συμμετοχή του σε ανάλογα ζητήματα.

Σύστημα Διαχείρισης

Συνέργειες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μέσω συνεργειών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, προσπαθεί αφενός να διαχέει την εμπειρία της σε τεχνικά θέματα και στην επίλυση προβλημάτων αφετέρου επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Σταθερές συνέργειες η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πειραιά ενώ κατά καιρούς συνεργάζεται με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Πιστοποιήσεις

Έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της επιχειρηματικής της απόδοσης, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ακολουθεί κανόνες και αρχές που έχουν ενσωματωμένες πολιτικές διαχειριστικής επάρκειας και ασφάλειας, διεθνών προδιαγραφών, για όλο το φάσμα των λειτουργιών της.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης περιλαμβάνει:

  • Πολιτική ποιότητας που ακολουθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO-9001:2015, καθώς και του προτύπου διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008.
  • Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που ακολουθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO-45001:2018.
  • Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, που ακολουθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-14001:2015.
  • Σχήμα Πιστοποίησης Covid Shield για τη Λειτουργία και Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ όσον αφορά τις δραστηριότητες των τεχνικών μελετών και υπηρεσιών συμβούλου

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης συμβάλλει στη βελτίωση των λειτουργιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, στη διαχείριση του κινδύνου, στην παροχή υπηρεσιών υψηλής υπεραξίας και, τελικά, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων και στην αξιοπιστία του διεθνούς ονόματος της εταιρείας.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies