Σημαντικά Βήματα στον Τομέα Ηλεκτροπαραγωγής.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, υλοποιώντας μικρά και μεγάλα έργα για διάφορους πελάτες.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, υλοποιώντας μικρά και μεγάλα έργα για διάφορους πελάτες όπως η Mitsubishi Hitachi Power Systems, η Elpedison, η ∆ημόσια Επιχείρηση Αερίου, η ∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κλπ.

Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες σε έργα γραμμών μεταφοράς και υποσταθμών, πετυχαίνοντας σημαντικά βήματα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπου σχεδιάζει να διεισδύσει περαιτέρω, με την προώθηση νέων τεχνικών λύσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Συμβατικές Μονάδες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συμμετέχει σε έργα μονάδων συνδυασμένου κύκλου παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:

  • προσδιορίζει και καταγράφει τις ανάγκες του πελάτη,
  • εκτιμά το ύψος του απαιτούμενου κόστους επένδυσης σε επίπεδο μελέτης σκοπιμότητας,
  • ολοκληρώνει το σχεδιασμό όλων των βοηθητικών και τροφοδοτικών συστημάτων,
  • ελέγχει τον λεπτομερή σχεδιασμό των κυρίων συστημάτων των μονάδων και
  • πραγματοποιεί τη διαχείριση και την επίβλεψη κατασκευής.

Η αυξημένη ευελιξία, η υψηλή απόδοση και οι μειωμένες εκπομπές προς το περιβάλλον αποτελούν τα σημεία όπου επικεντρώνεται η εταιρεία κατά τη φάση σχεδιασμού και επιλογής τεχνολογίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μελετά και αναλύει τις απαιτήσεις της βιομηχανικής μονάδας, προσφέροντας λύσεις, οι οποίες στοχεύουν στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού εξοικονόμησης ενέργειας και κατά συνέπεια στην ταχύτερη απόδοση της επένδυσης. Τονίζεται ότι οι λύσεις που δίνει η εταιρεία, οδηγούν στη μείωση του κόστους παραγωγής της βιομηχανικής μονάδας, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο με υψηλή κατανάλωση σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια και αντίστοιχο υψηλό κόστος φυσικού αερίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μελέτες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, μελέτες σκοπιμότητας για ηλεκτροπαραγωγή μέσω της καύσης βιομάζας, καθώς και μελέτες για την επιλογή τεχνολογίας. Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν σε συνεχή αύξηση των αναγκών σε ΑΠΕ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ενεργειακή μετάβαση της HELLENiQ ENERGY, οδηγεί την ΑΣΠΡΟΦΟΣ να αναπτύσσει περαιτέρω δραστηριότητες στον τομέα, αυξάνοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της κυρίως στον τομέα των παράκτιων ανεμογεννητριών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διανομή

Ο βασικός στόχος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ κατά το σχεδιασμό ηλεκτρικών δικτύων είναι η απρόσκοπτη λειτουργία τους σε βάθος χρόνου άνω των 30 ετών. Η ορθή επιλογή της όδευσης, η σταθερή παροχή φορτίου, η μηχανική αντοχή, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των κανονισμών σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα εύκολης συντήρησης, αλλά και το χαμηλό κόστος, αποτελούν τη βάση σχεδιασμού της εταιρείας. Τα ως άνω ισχύουν τόσο στην περίπτωση δικτύων διανομής μέσης τάσης από τους υποσταθμούς μεταφοράς στους υποσταθμούς διανομής, όσο και των δικτύων χαμηλής τάσης από τους υποσταθμούς διανομής προς την τελική κατανάλωση.

Υπηρεσίες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται. Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση μελετών, η διαχείριση έργων, η κάλυψη όλων των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδότησης έργων, και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ασκεί ρόλο τεχνικού συμβούλου σε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων ζητημάτων, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας.

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies