Μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Για την ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η προστασία του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί “κλειδί” για την ορθή ολοκλήρωση κάθε τεχνικού έργου, καθώς και τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης.

Για την ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η προστασία του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί “κλειδί” για την ορθή ολοκλήρωση κάθε τεχνικού έργου, καθώς και τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, παρέχει όλο το εύρος των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, από τις μελέτες αδειοδότησης και την παρακολούθηση προγραμμάτων, έως τις επαφές με ενδιαφερόμενους σε δραστηριότητες δημόσιας διαβούλευσης. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στις μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, στις δασικές μελέτες, καθώς και στην προετοιμασία φακέλων για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Έχει, επίσης, εμπλακεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σχεδόν όλων των μεγάλων έργων στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ενώ το Περιβαλλοντικό Τμήμα της εταιρείας εγγυάται τη “φιλικότερη” περιβαλλοντικά προσέγγιση κάθε έργου, με τον πλέον τεχνικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αδειοδοτήσεις

Bασικές δραστηριότητες της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι:

 • H προετοιμασία φακέλων για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών έργων συμπεριλαμβανομένων επιτόπου επισκέψεων – αυτοψιών – επιθεωρήσεων με τις αρμόδιες αρχές,
 • η εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Mελετών για ενεργειακά έργα και
 • η συνεργασία με τις Αρχές σχετικά με τη διερεύνηση της χάραξης αγωγών ή/και με διάφορα θέματα αδειών και Περιβαλλοντικών Μελετών.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ προετοιμάζει τον πλήρη φάκελο αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μελετών βάσει των σχετικών τεχνικών κανονισμών της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την έκδοση:

 • περιβαλλοντικών όρων, αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για αγωγούς φυσικού αερίου (μεταφορά και διανομή) καθώς καιαργού και προϊόντων,
 • διυλιστηριακών μονάδων,
 • εγκαταστάσεων ΥΦΑ,
 • μονάδων ηλεκτροπαραγωγής,
 • ΑΠΕ,
 • προβλητών κλπ.

Επίσης υλοποιεί τη διερεύνηση της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων του, σε σχέση με υφιστάμενα και μελλοντικά ενεργειακά έργα, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και της περιβαλλοντικής μελέτης.

Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος

Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος τα οποία περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

 • υποστήριξη και παρακολούθηση διαδικασιών αδειοδότησης,
 • υποστήριξη και παρακολούθηση διαδικασιών απαλλοτρίωσης,
 • χαρακτηρισμούς περιοχών,
 • προετοιμασία τευχών δημοπράτησης σε περιβαλλοντικά έργα,
 • στρατηγική της διαδικασίας διαβούλευσης και διαχείρισης των εμπλεκομένων
 • μελέτες αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος μετά την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επίβλεψη κατασκευής τους.

Ειδικότερα η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, μετά την ολοκλήρωση ενός μεγάλου ενεργειακού έργου, έχοντας ως γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον, εκπονεί αναλυτικές μελέτες αποκατάστασης με στόχο τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του χώρου που περιβάλλει κάθε εγκατάσταση. 

Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής κατά την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βιομηχανικά Απόβλητα

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ εκπονεί μελέτες διαχείρισης αποβλήτων στο βιομηχανικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα πετρελαίου, ο οποίος κρίνεται ως ιδιαιτέρως απαιτητικός. Αρχικά κατά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταγράφει τα βιομηχανικά απόβλητα και εν συνεχεία προτείνει τρόπους διαχείρισής των ανάλογα με τη φάση που βρίσκονται (στερεά, υγρά ή αέρια), την ποσότητά τους, καθώς και την επικινδυνότητά τους. Στη συνέχεια παρέχει τεχνική υποστήριξη στην αξιολόγηση των πιστοποιημένων τεχνολογικά μονάδων επεξεργασίας στερεών, υγρών ή αέριων αποβλήτων. Σε επίπεδο βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε μελέτες υγρών αποβλήτων και ειδικότερα Μονάδων Απογύμνωσης Όξινων Νερών καθώς και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

H ΑΣΠΡΟΦΟΣ μπορεί να διασφαλίσει την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η επιλογή των οποίων στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως το μειωμένο αποτύπωμα στο περιβάλλον σε συνδυασμό με σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος.

Υπηρεσίες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται. Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση μελετών, η διαχείριση έργων, η κάλυψη όλων των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδότησης έργων, και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ασκεί ρόλο τεχνικού συμβούλου σε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων ζητημάτων, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας.

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Μελέτες Διεργασιών

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Μελέτες Ασφαλείας

Διαχείριση Έργου

Υπηρεσίες Προμηθειών

Επίβλεψη Κατασκευής

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη (Ενδεικτικές Υπηρεσίες)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies