Η Καινοτομία μας ως Τεχνικοί Σύμβουλοι.

Ολοκληρωμένες λύσεις για ενεργειακά, βιομηχανικά έργα και έργα υποδομής, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή/και εργολάβους.

Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδιοκτήτη

Η εμπειρία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στον σχεδιασμό προσθέτει αξία στους πελάτες της. Η τεχνική υποστήριξη, η παρακολούθηση και η επανεξέταση διαφόρων θεμάτων είναι διαρκείς σε όλες τις φάσεις του έργου, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι τη θέση σε λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης έχει συνολική θεώρηση του έργου και κατανοεί εγκαίρως πότε πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί από κάθε επιμέρους τεχνικό τμήμα της εταιρείας είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, υποστηρίζοντας τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Management Executives

Κατάλογος Υπηρεσιών

Τεκμηρίωση έργου και προετοιμασία τεύχους διαγωνισμού γενικού εργολάβου (EPC)

Τεκμηρίωση έργου και προετοιμασία τεύχους διαγωνισμού γενικού εργολάβου (EPC)

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών

Διαπραγμάτευση Σύμβασης

Διαπραγμάτευση Σύμβασης

Ανάλυση Κόστους/Οφέλους

Ανάλυση Κόστους/Οφέλους

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Έλεγχος Τεχνικών Μελετών

Έλεγχος Τεχνικών Μελετών

Προγράμματα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας

Προγράμματα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας

Διαχείριση/Διοίκηση Έργου

Διαχείριση/Διοίκηση Έργου

Διαχείριση Προμηθειών

Διαχείριση Προμηθειών

Επίβλεψη/Διοίκηση Κατασκευής

Επίβλεψη/Διοίκηση Κατασκευής

Προετοιμασία για Έναρξη Λειτουργίας Θέση σε Λειτουργία (διαδικασία και διαχείριση)

Προετοιμασία για Έναρξη Λειτουργίας Θέση σε Λειτουργία (διαδικασία και διαχείριση)

Ανασκόπηση Λειτουργίας και Συντήρησης

Ανασκόπηση Λειτουργίας και Συντήρησης

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει μια σειρά από Εξειδικευμένες Υπηρεσίες που συμπληρώνουν τις βασικές της δραστηριότητες. Η γνώση της πηγάζει από τη μακρόχρονη εμπειρία της σε μικρής έως μεγάλης κλίμακας έργα και σε πολύπλοκα τεχνικά έργα.

Μερικές από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Εκπαίδευση επί της εργασίας Χειριστών Διυλιστηρίου και Τεχνικών Συντήρησης

Εκπαίδευση επί της εργασίας Χειριστών Διυλιστηρίου και Τεχνικών Συντήρησης

Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης / Αναδιοργάνωσης

Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης / Αναδιοργάνωσης

Υποστήριξη Εργολάβων στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Υποστήριξη Εργολάβων στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών

Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης

Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά ISO

Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά ISO

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει τους πελάτες της να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες. Στόχος μας κυρίως είναι:

  • να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η διανομή των εγγράφων,
  • να προετοιμαστούν και να επανεξεταστούν οι λίστες ελέγχου επιθεώρησης ασφαλείας,
  • να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πιθανής βλάβης των εργαζομένων και πιθανών προστίμων και αγωγών προς την επιχείρηση,
  • να προετοιμαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πολιτική εσωτερικού ελέγχου και χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Μερικές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Κατάλογος Υπηρεσιών

Προετοιμασία Φακέλου Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS)

Προετοιμασία Φακέλου Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS)

Προετοιμασία Φακέλου ISO 14001 σε Βιομηχανικά Συστήματα (Τομείς Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Διυλιστηρίων)

Προετοιμασία Φακέλου ISO 14001 σε Βιομηχανικά Συστήματα (Τομείς Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Διυλιστηρίων)

ISO-45001 (Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας)

ISO-45001 (Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας)

HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

Συστήματα Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Συστήματα Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Άλλα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πχ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων)

Άλλα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πχ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων)

Έργα

Τα έργα μας, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη στους τομείς του Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτροπαραγωγής και της Βιομηχανίας & των Υποδομών

Η Εμπειρία μας
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies