Πρακτικά Δ.Σ.

Στην παρούσα σελίδα περιλαμβάνονται οι επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4712/01ΝΤ/Β/86/654 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121575699000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΑ: 77114)

Πρακτικά Δ.Σ.

2018
Πρακτικό Νο 65 της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Υποβολή και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του 2017
882 KB
Απόσπασμα Πρακτικών Δ.Σ. της υπ. αριθμ. 736/25.04.18 συνεδρίασης Θέμα 2ον: Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
27 KB
Απόσπασμα Πρακτικών της υπ. αριθμ. 736/25.04.18 συνεδρίασης του ΔΣ Θέμα 3ον: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
31 KB
2017
Πρακτικό Νο 63 της τριακοστής τρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
1 MB
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της υπ. αριθμ. 725/19.05.2017 συνεδρίασης
135 KB
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της υπ' αριθμ. 724/27.04.2017 Συνεδρίασης
172 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies