Πρακτικά Δ.Σ.

Στην παρούσα σελίδα περιλαμβάνονται οι επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4712/01ΝΤ/Β/86/654 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121575699000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΑ: 77114)

Πρακτικά Δ.Σ.

2014
Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Ανάθεση Εκπροσώπησής του - Απόσπασμα Πρακτικών Συμβουλίου της Υπ’ Αριθμ. 684/21.1.2014 Συνεδρίαση
137 KB
Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013)
382 KB
Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Συνεδρίαση Δ.Σ. Υπ’ Αριθμ. 688/28.4.2014
118 KB
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2013 - Συνεδρίαση Δ.Σ. Υπ' Αριθμ. 688/28.4.2014
139 KB
Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα - Εξουσιοδοτήσεις
138 KB
Πρακτικό Νο 59 Της Τριακοστής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε."
162 KB
2013
Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2012
281 KB
Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Συνεδρίαση Δ.Σ. Υπ’ Αριθμ. 674/23.4.2013
83 KB
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2012 - Συνεδρίαση Δ.Σ. Υπ’ Αριθμ. 674/23.4.2013
84 KB
Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ. - Συνεδρίαση Δ.Σ. Υπ’ Αριθμ. 675/21.5.2013
81 KB
Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Ανάθεση Εκπροσώπησής του - Συνεδρίαση Δ.Σ. Υπ' Αριθμ. 676/28.5.2013
86 KB
Πρακτικό No 58 Της Εικοστής Ένατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε."
133 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies