Πρακτικά Δ.Σ.

Στην παρούσα σελίδα περιλαμβάνονται οι επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4712/01ΝΤ/Β/86/654 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121575699000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΑ: 77114)

Πρακτικά Δ.Σ.

2016
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Της Υπ' Αριθμ. 710/24.02.2016 συνεδρίασης
764 KB
Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Απόσπασμα Πρακτικών Δ.Σ. της Υπ' Αριθμ. 712/22.04.2016 συνεδρίασης
354 KB
Πρακτικό Νο 62 της Τριακοστής Δεύτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
152 KB
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της υπ' αριθμ. 712/22.04.2016 Συνεδρίασης
303 KB
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της υπ' αριθμ. 713/20.05.2016 Συνεδρίασης
58 KB
2015
Πρακτικό Νο 61 Της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2015 των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
142 KB
1ο Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Της Υπ' Αριθμ 706/23.10.2015 Συνεδρίασης – Σύσταση Νέου Δ.Σ.
1 MB
2ο Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Της Υπ' Αριθμ 706/23.10.2015 Συνεδρίασης - Σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
764 KB
Πρακτικό Νο 60 Της Τριακοστής Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
216 KB
Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα - Εξουσιοδοτήσεις
81 KB
Πρακτικά της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της "ΑΣΠΡΟΦΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", Της 13ης Μαΐου 2015
85 KB
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014 - Απόσπασπα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Υπ' Αριθμ. 700/21.4.2015 Συνεδριάσεως
252 KB
Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014)
328 KB
Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Απόσπασμα Πρακτικών Συμβουλίου της Υπ’ Αριθμ. 700/21.4.2015 Συνεδρίασης
764 KB
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies