28/04/2017

Τεχνική Παρουσίαση στο Συνέδριο Τεχνολογίας Αγωγών – Βερολίνο, Μάιος 2017

Δυναμική Χαρτογράφηση για τον Λεπτομερή Σχεδιασμό Αγωγού Φυσικού Αερίου με την χρήση GIS Τεχνολογίας και την ανάπτυξη Επιπρόσθετων Εργαλείων

Η τεχνολογία των GIS  έχει ανοίξει νέους δρόμους στο σχεδιασμό και τη χαρτογράφηση έργων Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου. Τα Σχέδια Μηκοτομών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης Αγωγών Φυσικού Αερίου και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των μηχανικών κατά την κατασκευή τους.  Παρέχουν την δυνατότητα οπτικής απεικόνισης όλων των απαραίτητων δεδομένων για την κατασκευή τα οποία έχουν συλλεχθεί στις διάφορες φάσεις προόδου του έργου. Τα GIS λογισμικά επιτρέπουν την αποδοτική συλλογή, οργάνωση και διαχείριση της πληθώρας των δεδομένων που προκύπτουν από τον λεπτομερή σχεδιασμό τέτοιων έργων, ώστε αυτά να αποτυπωθούν στα Σχέδια Μηκοτομών.

 Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  έχει εμπλακεί σε όλες τις Φάσεις του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΡ, από την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη, στο Βασικό Σχεδιασμό, στην αδειδοδότηση του Αγωγού σε Ελλάδα και Αλβανία, έως το Λεπτομερή Σχεδιασμό. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ κλήθηκε να ενσωματώσει ιδιαίτερα μεγάλο όγκο πληροφοριών, όπως περιβαλλοντικών, κοινωνικών, εμπλεκόμενων φορέων, τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών περιορισμών, από όλα τα προαναφερθέντα στάδια του Έργου, τα οποία διαρκούν ήδη σχεδόν πέντε χρόνια, με σκοπό να παράξει τα κατάλληλα σχέδια σε μεγάλη κλίμακα και πολυπλοκότητα στα πλαίσια του Έργου του TAP χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία των GIS.

Κατά την διάρκεια του έργου, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, βελτιστοποίησαν την παραγωγή των Σχεδίων Μηκοτομών αναπτύσσοντας ένα πρόσθετο εργαλείο που αυτοματοποιεί τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ταχύτητας παραγωγής και η μείωση των σφαλμάτων στα παραδοτέα. Με την επαναχρησιμοποίηση και την επέκταση του κώδικα αυτού, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ πλέον μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους σχετικών έργων, με χαμηλό κόστος και μεγάλη ταχύτητα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Πελάτη.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies