17/07/2019

Συμμετοχή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Η  ΑΣΠΡΟΦΟΣ  συμμετείχε στο 15o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας  με θέμα “Exploring and Protecting our Living Planet Earth” που διεξήχθη μεταξύ 22 και 24 Μαΐου 2019 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο χορηγός ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε παρουσίαση και συζήτηση εργασιών διεπιστημονικού χαρακτήρα από τη διεθνή έρευνα, εστιάζοντας στην κατανόηση και συμβολή των γεωεπιστημών στη μελέτη του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων καθώς επίσης των φυσικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους στις ανθρωπογενείς υποδομές και στα τεχνικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

Η εργασία που παρουσιάστηκε από το Δρα Φ. Σπανίδη, στέλεχος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει τίτλο : “A Risk-based Analysis of Engineering Geology Failures in Pipeline Corridors Investigations”. Στην εργασία συμμετείχαν και ο Δρ. Χ. Ρούμπος και η κα Α. Λιάκουρα, από τη Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων της ΔΕΗ. Η εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των κινδύνων από μελετητικές αστοχίες στις αξιολογήσεις χαράξεων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και στην εισαγωγή της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των μεθόδων ανάλυσης σφάλματος στην ποσοτικοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Ο στόχος της εργασίας ήταν αφενός η εισαγωγή υπολογιστικών μεθόδων χαμηλού κόστους και πολυπλοκότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από αστοχίες σχεδιασμού στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνικής γεωλογίας, με αναφορά στα έργα των αγωγών, κι αφετέρου η ανάδειξη των σημαντικών ευκαιριών ανάπτυξης νέων τεχνολογικών πεδίων μέσα από διεπιστημονικές συνέργειες μεταξύ οργανισμών του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies