19/07/2019

Συμμετοχή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο 2ο ICONHIC2019

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συμμετείχε στο 2ο «International Conference on Natural Hazards & Infrastructure» (ICONHIC2019) που διεξήχθη στην Κρήτη μεταξύ 23 και 26 Ιουνίου 2019 στο MINOA PALACE RESORT στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε παρουσίαση και συζήτηση εργασιών διεπιστημονικού χαρακτήρα από τη διεθνή έρευνα, οι οποίες αναφέρονταν στην κατανόηση των φυσικών κινδύνων όπως σεισμοί, πλημμύρες, καθιζήσεις, κλπ., των επιπτώσεών τους στις υποδομές (αστικές περιοχές, δίκτυα αγωγών, βιομηχανίες, ορυχεία, κλπ.) καθώς και των πολιτικών πρόληψης, ασφάλισης, και αποκατάστασης των επιπτώσεων από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών.

Οι Δρ. Φίλιππος Σπανίδης – στέλεχος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ –, Δρ. Φραγκίσκος Παυλουδάκης και Δρ. Χρήστος Ρούμπος - στελέχη της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων της ΔΕΗ- εκπόνησαν τις κάτωθι εργασίες:

  1.  A Methodology for Natural Hazards Risk Management in Continuous Surface Lignite Mines, η οποία παρουσιάστηκε από το Δρα Φίλιππο Σπανίδη.
  2. Investigation of Natural and Technological Hazards and associated Risks in Continuous Surface Lignite Mines, η οποία παρουσιάστηκε από το Δρα Φραγκίσκο Παυλουδάκη.

Οι εργασίες εστιάζουν στην αναγνώριση, διερεύνηση, ποσοτικοποίηση και πιθανοτική εκτίμηση των φυσικών κινδύνων και των οφειλόμενων σε αυτούς καταστροφών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης λιγνίτη ανοικτού ορύγματος και μεγάλης κλίμακας με εισαγωγή της πολυκριτήριας μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης Αποφάσεων, της προσομοίωσης Monte-Carlo καθώς και μεθοδολογίας χρηματοοικονομικής ποσοτικοποίησης και προληπτικής διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

Η πρωτοτυπία των εργασιών έγκειται στην εισαγωγή υπολογιστικών μεθόδων χαμηλού κόστους και πολυπλοκότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από απρόβλεπτες εκδηλώσεις φυσικών καταστροφών στα λιγνιτικά έργα, καθώς και η ανάδειξη των σημαντικών ευκαιριών ανάπτυξης νέων τεχνολογικών πεδίων μέσα από διεπιστημονικές συνέργειες μεταξύ οργανισμών του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies