Πετρέλαιο

Βοηθητικές Παροχές

Η ASPROFOS Engineering έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην αξιολόγηση τεχνολογιών, στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και αρχικής προσέγγισης έργου, στην προετοιμασία μελετών διεργασιών και αξιολόγησης προμηθειών καθώς και στη διαχείριση κατασκευής διαφόρων έργων βοηθητικών παροχών και εξοπλισμού.

Κάθε μονάδα απαιτεί βοηθητικές παροχές (ή/και εξοπλισμό) προκειμένου να μπορεί να διανείμει τα προϊόντα τροφοδοσίας της, τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα καθώς και να απορρίψει τα παραγόμενα απόβλητα σε κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Η ASPROFOS Engineering διασφαλίζει τον αξιόπιστο σχεδιασμό καθώς και την άρτια «συνεργασία» των βοηθητικών παροχών με τις «κύριες» μονάδες.

Ειδικότερα, αρχικά η ASPROFOS Engineering λαμβάνει υπόψη της τον υφιστάμενο κυρίως εξοπλισμό και στη συνέχεια προετοιμάζει τις απαιτούμενες μελέτες για τον καθορισμό των βοηθητικών παροχών και εξοπλισμού, θεωρώντας μελλοντικές τροποποιήσεις και απαιτήσεις, εκτιμώντας το κόστος τους.