Πετρέλαιο

Νέες Μονάδες

Το εξειδικευμένο στο διυλιστηριακό τομέα προσωπικό μας προσθέτει αξία στο έργο από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της καταλληλότερης λύσης, έχοντας ως κριτήρια τα χρονικά περιθώρια που τίθενται καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα της λύσης. Η εμπειρία μας επικεντρώνεται στις μη κατοχυρωμένης τεχνολογίας διεργασιών μονάδες διυλιστηρίου όπως ατμοσφαιρικής απόσταξης, απόσταξης σε κενό και απόσταξης ελαφρών κλασμάτων, υδρογονοκατεργασίας νάφθας και υδρογονοαποθείωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης, κατεργασίας όξινου αερίου με διαλύματα αμίνης και απογύμνωσης όξινου νερού.

Επιπλέον σχεδιάζουμε συστήματα βοηθητικών παροχών διυλιστηρίου και εγκαταστάσεων διακίνησης όπως αποθήκευση πετρελαίου και προϊόντων διυλιστηρίου, μεταφορά αυτών, ανάμειξη καθώς και φόρτωση/ εκφόρτωση αυτών.

Τέλος, η ASPROFOS Engineering προετοιμάζει τον λεπτομερή σχεδιασμό μονάδων κατοχυρωμένης τεχνολογίας (μέτριας και υψηλής πολυπλοκότητας) όπως ιξωδόλυσης, ισομερισμού και θερμικής πυρόλυσης ασφάλτου σε ρευστοστερεά κλίνη (flexicoker), διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία τους.

Μπορούμε να συμμετάσχουμε σε όλα τα επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας του πετρελαίου, από τη φάση του σχεδιασμού έως την τελική θέση σε λειτουργία και έναρξη λειτουργίας μίας μονάδας.