ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιβάλλον

Η προστασία του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί το κλειδί στην ορθή ολοκλήρωση των έργων και ο ακρογωνιαίος λίθος της αειφόρου ανάπτυξης. Εστιάζοντας στο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ASPROFOS Engineering παρέχει όλο το εύρος των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, από τις περιβαλλοντικές μελέτες για αδειοδότηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων έως επαφές με ενδιαφερόμενους σε δραστηριότητες δημόσιας διαβούλευσης. Ειδικότερα, η ASPROFOS έχει εκτεταμένη εμπειρία  στις Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (συμβατές με νομικές και χρηματοδοτικές απαιτήσεις και πρότυπα), στις Δασικές Μελέτες (Υποστήριξη για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού, Μελέτες Υλοτομίας και Πίνακες Εκτάκτων Καρπώσεων, Μελέτες Φυτοτεχνικής και Βλαστητικής Αποκατάστασης), στην Προετοιμασία Φακέλου Συστημάτων  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO 14001).

Έχουμε εμπλακεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σχεδόν όλων των μεγάλων έργων στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι:

  • Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Ελευσίνας
  • Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα
  • Αδειοδότηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών όρων σε περισσότερα από 1.500km αγωγών δικτύου υψηλής πίεσης μαζί με τις λοιπές εγκαταστάσεις
  • Σταθμός Συμπίεσης
  • Έργο του Διαδριατικού Αγωγού

Η Περιβαλλοντική Ομάδα της ASPROFOS υποστηρίζεται από την μελετητική της ομάδα η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Αυτή η μοναδική συνεργασία ενσωματώνει την φιλικότερη περιβαλλοντικά προσέγγιση με τον πλέον τεχνικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό. Η ASPROFOS Engineering έχει πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα στα έργα της συνδυάζοντας τη βέλτιστη πρακτική στο σχεδιασμό και στα περιβαλλοντικά θέματα.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι αναδυόμενη και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Η συμμετοχή της ASPROFOS Engineering σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτείνεται από έργα απλών φωτοβολταϊκών έως περίπλοκες μονάδες βιομάζας / βιοαερίου. Το εκτεταμένο δίκτυο περιβαλλοντολόγων που διαθέτουμε παρέχει ακριβείς πληροφορίες και άμεση αναγνώριση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον - φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό - ορίζοντας τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή/και αποκατάσταση τους με οικονομικώς αποδοτικά κριτήρια.
Νερό & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Το νερό  είναι ο πλέον πολύτιμος φυσικός πόρος και υπόκειται σε αυστηρή εθνική και διεθνή νομοθεσία που έχει ως στόχο την εξοικονόμησή του, τον καθαρισμό του, την ανάκτησή του και την επαναχρησιμοποίησή του. Σε συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία και ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, οι βιομηχανικές μονάδες και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την πρόληψη της μόλυνσης του νερού και του περιβάλλοντος γενικότερα. Από την αξιολόγηση πιστοποιημένων τεχνολογικά μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων έως τον λεπτομερή σχεδιασμό τέτοιων μονάδων, η ASPROFOS Engineering έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση αποβλήτων στον τομέα πετρελαίου, ο οποίος είναι ο πλέον απαιτητικός βιομηχανικός τομέας όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.