ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων

Σήμερα, η αποτελεσματική Διαχείριση Αποβλήτων δεν είναι απλά απαραίτητη, αλλά αποτελεί το βασικό πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό, η ASPROFOS Engineering έχει αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία και έχει συγκροτήσει μία εξειδικευμένη ομάδα, η οποία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
  • Μελέτη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  • Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
  • Επιλογή Τεχνολογίας Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Υποστήριξη Σχεδιασμού Απόβλητα-σε-Ενέργεια (Waste-to-Energy) (συμπ. Ενεργειακής Απόδοσης)
  • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Επίβλεψη Κατασκευής Εγκαταστάσεων