ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η Asprofos Engineering, εκτός των κύριων / βασικών υπηρεσιών, παρέχει Εξειδικευμένες Υπηρεσίες όπως:

  • Εκπαίδευση επί της εργασίας σε Λειτουργούς Διυλιστηριών και Τεχνικούς Συντήρησης
  • Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης / Αναδιοργάνωσης
  • Υποστήριξη Εργολάβων στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς
  • Τεχνική Υποστήριξη (Owner’s Engineer)
  • Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Ενεργειακή Απόδοση
  • Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά ISO