ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες Ασφαλείας

Η ασφάλεια ενσωματώνεται από τη φάση σχεδιασμού. Έχουμε υλοποιήσει μεγάλο αριθμό μελετών ασφαλείας ειδικά σε διυλιστηριακές μονάδες μεγάλης πολυπλοκότητας και κινδύνου.

Ένας ενδεικτικός κατάλογος Μελετών Ασφαλείας περιλαμβάνει:

  • Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
  • Μελέτες SEVESO II, HAZOP etc.
  • Έγγραφα Προστασίας από Εκρήξεις (EPDs) και Σχέδια (ATEX)
  • Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών
  • Συστήματα και τεκμηρίωση προεργασιών σχετικών με Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Μελέτες Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
  • Μελέτες Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας
  • Μελέτες Ασφαλείας Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
  • Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου
  • Μελέτες Ασφαλείας και Εκτίμησης Κινδύνου (συμπ. πληθυσμιακής πυκνότητας, υπολογισμού QRA)