ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Προμηθειών

Η ASPROFOS Engineering υποστηρίζει όλες τις αγορές σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες προμήθειας περιλαμβάνουν την προετοιμασία και αποστολή των επιστολών αίτησης προσφορών με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα για νέο εξοπλισμό, υλικά και εργασίες υπεργολάβησης. Οι επιστολές αποστέλλονται στον τελικό πίνακα προμηθευτών που έχει ήδη εγκρίνει ο πελάτης. Κατά την περίοδο της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, η ASPROFOS Engineering απαντά στις διευκρινιστικές επιστολές, παρακολουθεί την πορεία του διαγωνισμού και προετοιμάζει και εκδίδει τις μηνιαίες Αναφορές Προόδου. Μετά την κατακύρωση της παραγγελίας, η ASPROFOS Engineering προετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα για την Εντολή Αγοράς καθώς και την Επιστολή Ανάθεσης. Εάν απαιτούνται επιπλέον αλλαγές ή/και τροποποιήσεις επί της παραγγελίας, τότε η  ASPROFOS Engineering προετοιμάζει και εκδίδει επίσημη Εντολή Αλλαγών.

Οι Υπηρεσίες Προμηθειών περιλαμβάνουν:

  • Εκτίμηση προϋπολογισμού
  • Συντονισμός Προμηθειών
  • Κατάλογος Προμηθευτών, Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης
  • Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση
  • Υπηστήριξη στη Διαπραγμάτευση
  • Προετοιμασία Εντολών Εργασίας και Αγοράς
  • Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Διαχείριση Επιθεώρησης από Τρίτους
  • Επιθεώρηση
  • Παρακολούθηση Προμηθειών