ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες Διεργασιών

Η Asprofos Engineering έχει εκτενή εμπειρία στις μελέτες διεργασιών, ειδικά σε μη κατοχυρωμένης τεχνογνωσίας διεργασιών μονάδες όπως ατμοσφαιρικής απόσταξης, απόσταξης σε κενό και απόσταξης ελαφρών κλασμάτων, υδρογονοκατεργασίας νάφθας και υδρογονοαποθείωσης γκαζόιλ, κατεργασίας όξινου αερίου με διαλύματα αμίνης και απογύμνωση όξινου νερού, εγκαταστάσεις βοηθητικών παροχών, αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, μεταφοράς προϊόντων, ανάμιξης και μίξης τους, καθώς και λειτουργίες φόρτωσης/ εκφόρτωσης. Επίσης προσφέρει όλες τις παροχές (Balance of Plant) σε μονάδες κατοχυρωμένης τεχνογνωσίας διεργασιών, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και πετροχημικών.

Οι υπηρεσίες Μελέτες Διεργασιών περιλαμβάνουν:

  • Αρχικός Σχεδιασμός/ Βάση Σχεδιασμού
  • Προμελέτη/μελέτη σκοπιμότητας
  • Βασικός Σχεδιασμός
  • Πρώιμος Λεπτομερής Σχεδιασμός (FEED)
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Βελτιστοποίηση Λειτουργίας και Ενεργειακής Απόδοσης
  • Μελέτες Επιλογής Τεχνολογίας
  • Εγχειρίδια Λειτουργίας
  • Δοκιμαστική Λειτουργία
  • Δυναμική Προσομοίωση