ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Οι υπηρεσίες στην κατηγορία Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

  • Προετοιμασία Φακέλου Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS)
  • Προετοιμασία Φακέλου ISO 14001 σε Βιομηχανικά Συστήματα (Τομείς Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Διυλιστηρίων)
  • OHSAS 18001 (Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας)
  • HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
  • Συστήματα Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών
  • Άλλα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πχ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων)