ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αρχικός Σχεδιασμός/ Βάση Σχεδιασμού
 • Προμελέτη/μελέτη σκοπιμότητας
 • Βασικός Σχεδιασμός
 • Βασικός Σχεδιασμός σε Προχωρημένο Στάδιο (FEED)
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Βελτιστοποίηση Λειτουργίας και Ενεργειακής Απόδοσης
 • Μελέτες Επιλογής Τεχνολογίας
 • Εγχειρίδια Λειτουργίας
 • Δοκιμαστική Λειτουργία
 • Δυναμική Προσομοίωση
 • Σχεδιασμός Έργου και Συντονισμός (Πολλαπλών Ειδικοτήτων)
 • Ηλεκτρολογικές Μελέτες
 • Μηχανολογικές Μελέτες (σταθερός και περιστροφικός μηχανολογικός εξοπλισμός)
 • Επιλογή Υλικών και Εξοπλισμού
 • Συστήματα Οργάνων & Αυτοματισμών
 • Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτεκτονικά
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Μελέτη Σωληνώσεων και Ανάλυση Τάσεων
 • Προδιαγραφή και Προμέτρηση Σωληνώσεων (βάνες και εξαρτήματα)
 • Προετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών
 • Εκτίμηση Προϋπολογισμού
 • Συντονισμός Προμηθειών
 • Κατάλογος Προμηθευτών, Προετοιμασία Τευχών Διαγωνισμού
 • Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση
 • Υποστήριξη στη Διαπραγμάτευση
 • Προετοιμασία Εντολών Εργασίας και Εντολών Αγοράς
 • Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Διαχείρισης Επιθεώρησης από Τρίτους
 • Επιθεώρηση
 • Παρακολούθηση Προμηθειών
 • Επίβλεψη Ανέγερσης
 • Διαχείριση Κατασκευής
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ανέγερσης
 • Έλεγχος Κόστους και Έγκριση Τιμολογίου
 • Διαχείριση Απαιτήσεων Εργολάβου
 • Προετοιμασία σχεδίων "ως κατασκευάσθει"
 • Σχεδιασμός και Αναφορές
 • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία
 • Διαχείριση Επιθεώρησης από Τρίτους
 • Εκπαίδευση επί της εργασίας Χειριστών Διυλιστηρίου και Τεχνικών Συντήρησης
 • Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης / Αναδιοργάνωσης
 • Υποστήριξη Εργολάβων στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Τεχνική Υποστήριξη (Owner’s Engineer)
 • Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης
 • Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά ISO
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων -  Επίγειες και Παράκτιες Περιοχές
 • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS (Οργάνωση και Διαχείριση Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία, Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Δασικών Χαρακτηρισμών)
 • Δημόσια Διαβούλευση
 • Αδειοδοτήσεις & επαφή με τις Αρχές
 • Απόκτηση Γης και Δουλείας, συμπ. Κτηματολογικών Μελετών και διαδικασιών Απαλλοτριώσεων
 • Επιλογή Χάραξης και Βελτιστοποίηση
 • Συμμόρφωση με τη Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αδειοδότησης
 • Εφαρμογή Μοντέλων Διάχυσης Ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο νερό
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου
 • Προετοιμασία Αναφοράς Έργου
 • Εκτίμηση Κόστους
 • Έλεγχος Κόστους
 • Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
 • Μελέτες SEVESO II, HAZOP etc.
 • Έγγραφα Προστασίας από Εκρήξεις (EPDs) και Σχέδια (ATEX)
 • Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών
 • Συστήματα και τεκμηρίωση προεργασιών σχετικών με Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Μελέτες Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
 • Μελέτες Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας
 • Μελέτες Ασφαλείας Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
 • Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου
 • Μελέτες Ασφαλείας και Εκτίμησης Κινδύνου (συμπ. πληθυσμιακής πυκνότητας, υπολογισμού QRA)
 • Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
 • Μελέτη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
 • Μελέτες Διαχείρισης Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
 • Επιλογή Τεχνολογίας Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Απόβλητα-σε-Ενέργεια (Waste-to-Energy) (συμπ. Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Επίβλεψη Κατασκευής Εγκαταστάσεων
 • Προετοιμασία Φακέλου Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS)
 • Προετοιμασία Φακέλου ISO 14001 σε Βιομηχανικά Συστήματα (Τομείς Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Διυλιστηρίων)
 • OHSAS 18001 (Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας)
 • HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
 • Συστήματα Διαχείρισης Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών
 • Άλλα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πχ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων)