ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Στην παρούσα σελίδα περιλαμβάνονται οι επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4712/01ΝΤ/Β/86/654   ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121575699000   ΑΡ.Μ.ΕΒΕΑ: 77114)

Δελτίο Τύπου IGI
Πρακτικό Νο 65 της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Απόσπασμα Πρακτικών Δ.Σ. της υπ. αριθμ. 736/25.04.18 συνεδρίασης
Απόσπασμα Πρακτικών της υπ. αριθμ. 736/25.04.18 συνεδρίασης του ΔΣ
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου