ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύστημα Διαχείρισης

Η ASPROFOS έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο έχει ενσωματωμένες τις πολιτικές ποιότητας, τις διαδικασίες και τις διεργασίες, το οποίο ενισχύει τη συνεχή βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης μας βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών μας, στη διαχείριση του κινδύνου και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων.

Το Σύστημα Διαχείρισης αποτελείται από:

  • ένα Σύστημα Ποιότητας που ακολουθεί και ικανοποιεί τις προβλέψεις του διεθνούς προτύπου ISO-9001:2015 καθώς και του προτύπου διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008,
  • ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία που ακολουθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου  ISO-45001:2018,
  • ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που ακολουθεί και ικανοποιεί τις προβλέψεις του προτύπου ISO-14001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης της ASPROFOS εφαρμόζεται στα κάτωθι:

  • Μελέτη Διεργασιών, Βασικό και Λεπτομερή Σχεδιασμό, Διαχείριση Έργου, Προμήθειες, Διαχείριση Κατασκευής, Επίβλεψη Κατασκευής, Δραστηριότητες Γενικών Εργολαβιών σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Διυλιστήρια και Πετροχημικές Βιομηχανίες.
  • Διαχείριση Έργου, Διαχείριση Κατασκευής, Επίβλεψη Κατασκευής και Δραστηριότητες Γενικών Εργολαβιών σε Έργα Υποδομής.