Συστήματα Διαχείρισης

Ποιότητα

Η ASPROFOS ήταν η πρώτη τεχνική εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθετησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ακολουθεί και ικανοποιεί όλες τις προβλέψεις του διεθνούς προτύπου ISO -9001:2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (LRQA αριθμός πιστοποίησης 360294) είναι πιστοποιημένο με τον εξής σκοπό και αφορά στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή Μελέτης Διεργασιών, Βασικού και Λεπτομερούς Σχεδιασμού, Διαχείρισης Έργου, Προμηθειών, Διαχείρισης Κατασκευής, Επίβλεψης Κατασκευής, γενικών τεχνικών υπηρεσιών σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Διυλιστήρια και Πετροχημικές Βιομηχανίες.
  • Παροχή Διαχείρισης Έργου, Διαχείρισης Κατασκευής, Επίβλεψης Κατασκευής και γενικών τεχνικών υπηρεσιών σε έργα Υποδομών.

Οι αρχές και οι διαδικασίες μας αφορούν σε όλες μας τις δραστηριότητες που συνδέονται με Διαχείριση Έργου και Μελέτες, Προμήθειας και Κατασκευής σε διυλιστήρια, πετροχημικά, χημικά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.