Συστήματα Διαχείρισης

Υγεία, Ασφάλεια

H υγεία και η ασφάλεια του αθρώπινου δυναμικού  μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, έχουμε υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία το οποίο ακολουθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου OHSAS-18001:2007.

Το δικό μας Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία είναι πιστοποιημένο από τη Lloyd’s Register Quality Assurance Limited ( LRQA αριθμός πιστοποίησης 360294/C).

Η πολιτικής μας εστιάζει στη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού και των άλλων συμβαλλομένων μερών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.

Ο σκοπός μας είναι:

  • η ελαχιστοποίηση των σωμματικών βλαβών
  • η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Για την επίτευξη των στόχων μας:

  • συμμορφωνόμαστε με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις εκάστοτε απαιτήσεις
  • έχουμε ενσωματώσει τη διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλο το εύρος των εργασιών μας
  • λαμβάνουμε υπόψη μας τους παράγοντες Υγιεινής και Ασφάλειας  στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας
  • διαχειριζόμαστε τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας ως αναπόσπαστο τμήμα των εργασιακών δραστηριοτήτων μας
  • παρέχουμε εκπαίδευση στην Υγιεινή και Ασφάλεια σε όλο το προσωπικό μας.