Συστήματα Διαχείρισης

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις βασικές μας δεσμεύσεις. Για το σκοπό αυτό η ASPROFOS έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, το οποίο ακολουθεί και ικανοποιεί τις προβλέψεις του προτύπου ISO-14001:2004.

Ο στόχος μας κατά την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας:

  • συμμορφωνόμαστε με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις εκάστοτε απαιτήσεις
  • έχουμε ενσωματώσει τη διαχείριση του Περιβάλλοντος σε όλο το εύρος των εργασιών μας
  • λαμβάνουμε υπόψη μας το Περιβάλλον  στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας
  • διαχειριζόμαστε τα Περιβαλλοντικά θέματα  ως αναπόσπαστο τμήμα των εργασιακών δραστηριοτήτων μας
  • παρέχουμε εκπαίδευση για το Περιβάλλον σε όλο το προσωπικό μας