Συστήματα Διαχείρισης

Διαχειριστική Επάρκεια

Η ASPROFOS έχει αναπτύξει σημαντικές διαχειριστικές ικανότητες μέσω της συμμετοχής της σε δημόσια έργα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Για το λόγο αυτό επιπλέον του ISO 9001:2008 είμαστε πιστοποιημένοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 αφορά στη συμμόρφωση οργανισμών που υλοποιούν έργα δημοσίου ενδιαφέροντος σύμφωνα  τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επάρκειας. Αυτό το πρότυπο συνοδεύεται από ΕΛΟΤ Οδηγίες 1431-1:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 και ΕΛΟΤ 1431-3:2008. Αυτές οι Οδηγίες αφορούν στην εφαρμογή του ΕΛΟΤ 1429 σε δημόσια έργα, σε δημόσιες προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και σε συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα.

Η πιστοποίηση της ASPROFOS αφορά σε Διαχειριστική Επάρκεια 2ου Επιπέδου και πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2011 (LRQA αριθμός πιστοποίησης 360294/A).

Ο σκοπός της πιστοποίησης περιλαμβάνει

  • Εφαρμογή σε έργα του δημόσιου τομέα
  • Εφαρμογή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης