ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συστήματα Διαχείρισης

Με στόχο να διαχειριστούμε τις πολιτικές μας στην ποιότητα, τις διαδικασίες και τις διεργασίες μας καθώς και να ενισχύσουμε τη συνεχή βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος Διαχείρισης μας βοηθάει να βελτιώσουμε τις λειτουργίες μας, να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των μετόχων μας. Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα το οποίο μας βοηθά να ικανοποιήσουμε τις συνεχώς αυξανόμενες εταιρικές απαιτήσεις, τη νομοθεσία, τις προσδοκίες των μετόχων και να επιτύχουμε τις απαραίτητες αλλαγές στην οργάνωση μας.

Η Asprofos Engineering εφαρμόζει  το Σύστημα Ποιότητας σε όλες τις περιοχές λειτουργίας της.

Η δέσμευσή μας στην ποιότητας ενσωματώνεται στην πολιτική μας:

  • ΤΗΡΟΥΜΕ ένα περιβάλλον διασφάλισης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας μέσω της διαρκούς βελτίωσης των εσωτερικών μας λειτουργιών και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.
  • ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ υπηρεσίες και προϊόντα σεβόμενοι τις απαιτήσεις της ποιότητας, της διαχειριστικής επάρκειας και της υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τους νόμους και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρία και ικανοποιώντας τις προσδοκίες του πελάτη.
  • ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ με ακρίβεια, συντηρούμε και αναπτύσσουμε συνεχώς ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001 και ISO 14001 καθώς και του ΕΛΟΤ 1429.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι όλο το προσωπικό της εταιρείας  γνωρίζει, συντηρεί και αναπτύσσει την πολιτική της  και συμμετέχει στην  επίτευξη των στόχων της.
  • ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ένα ασφαλές, υγιές και κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για τη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ τον κίνδυνο σωματικών βλαβών και ελαχιστοποιούμε τις δυσμενείς στο περιβάλλον.
  • ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ συνεχώς την απόδοσή μας στην Ποιότητα και την Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον.