ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

  •  Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  •  Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
  •  Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Ο Όμιλος, την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία.
 

Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2015
Ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών 7.303
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  758
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 268
Απασχολούμενα Κεφάλαια 2.913
Καθαρός Δανεισμός 1.122